Aktueltarkiv

Uke 31: 

Arbeider i grunnen gjør at gangveien langs fylkesvei 239 i en periode legges om. Omleggingen skjer fra midten av uke 31. 

 

Rivningen av gamle bygg er ferdig. Knusing og rensing av betong vil pågå i uke 31 og 32. 

 

Utgravning for støping av gulv på grunn pågår i uke 31. 

Uke 24: Aursmoen Barneskole har flyttet ut av de gamle byggene, og inn i paviljonger. Byggegjerder etableres rundt skolebyggene. For å oppnå en høy sorteringsgrad vil håndrivning begynne, før tyngre maskiner tas i bruk. Arbeidet vil produsere noe mer støy enn vanlig byggeplassaktivitet, samt mer lastebiltrafikk fra prosjektet, grunnet avfallstransport. 

Rivningsarbeidene er planlagt avsluttet i august. 

Uke 23: I forbindelse med kryssingen av Fv. 239 med spillvanns- og overvannsledninger, vil det fra mandag 05.06.23 være nødvendig å utvide mottaksgropene i krysset Klokkerveien/Fv 239. Utvidelsen kommer som følge av utfordringer med harde masser i grunnen. Dette vil dessverre sperre innkjøringen til Klokkerveien fra fylkesveien.

 

Omkjøringen vil legges gjennom tomta til den gamle kassefabrikken, slik skissen under viser. Dette vil bli skiltet. Det er forventet at krysset vil bli sperret om 2-3 uker.

Uke 20: Redusert fremkommelighet i krysset Måltrostveien/Klokkerveien fra mandag 15.05.23. På grunn av gravearbeider i nevnte kryss, er beboere i Måltrostveien nødt til å kjøre Bokfinkveien via Meiseveien for å komme til Måltrostveien.

Uke 19: Avsperringer i Måltrostveien er på plass, Tidlig i uke 19 vil det graves et større hull her og man må kjøre rundt via bokfinkveien.